mei 13, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Bij BOTBREUKEN: Ga in de zon zitten

We hopen allemaal op een lang, gezond en gelukkig leven. Zelfs het eeuwig leven zit als verlangen in onze geest ingebouwd. Daar zijn we nog niet aan toe. Toch hebben we evenwel grondige invloed op onze gezondheid en zelfs op de levensduur, ook als de genen niet zo kwistig waren toebedeeld met goede kwaliteiten en dus een sterke erfelijke aanleg meegaven. Men houdt er rekening mee dat de invloed van de levenswijze en de levensomstandigheden veel groter zijn dan de inbreng van de genen. Dat geeft hoop, want op onze genen hebben we geen invloed, maar onze levenswijze kunnen we kiezen en bepalen.

Meer dan tachtig percent van de bevolking en zeker vrouwen, heeft een tekort aan vitamine D. Deze mensen lopen ernstig risico op osteoporose en dus botbreuken.

Dat is bij voorbeeld ook zo, wat betreft de ongemakken verbonden aan de menopauze. Het is onvermijdelijk dat vrouwen in de menopauze terecht komen en daar dikwijls ongemakken van ondervinden. Daar kunnen ze gelukkig iets aan doen. Het zijn niet enkel de slapeloosheid, de warmteopwellingen, het wispelturige gemoed, maar ook de beenderbroosheid die hen parten kunnen spelen. Want de afbouw begint al vroeg in de volwassenheid, maar kan een piek bereiken rond de menopauze. Vandaar dat veel vrouwen tijdens en na de menopauze osteoporose ontwikkelen en gemakkelijker een been, arm of de heup breken. Toch is ook daar preventief iets aan te doen, zelfs langs natuurlijke weg.

Osteoporose

Het is bekend dat onder vrouwen die in de menopauze terecht zijn gekomen botbreuken frequenter voorkomen. Osteoporose is een echt probleem voor hen. Meer vitamine D is voor hen een must, dus zonnebaden. Maar anderzijds zijn de alarmkreten over huidkanker niet zinloos. Het is een ziekte die de jongste tijd erg toeneemt. Jaarlijks zijn er weer een paar tientallen lieden die het leven verliezen door de schuld van hun overdreven genoegens in de zon.

Daar is de zon

Er wordt de laatste tijd dan ook heel wat reclame gemaakt tegen overdreven zonnebaden en te veel huid blootstellen aan de zon, en daar is reden voor.

Veel mensen worden echter wantrouwig tegenover die goede raad. Wie herinnert zich niet de campagnes die waarschuwden voor eieren en het risico op een hoge cholesterol. Achteraf is gebleken dat die “wetenschappelijke raad” niet zo wetenschappelijk was, nadat twee Australische artsen precies het tegendeel hadden bewezen. Het is evenwel niet onverstandig om te allen tijde voorzichtig te zijn en “misschien” als leidmotief te hanteren. “Misschien” is trouwens het parool van de wijze.

Zo is het wel duidelijk dat de zon heelt, maar ook kan doden en zo is het met alles. Eten om in leven te blijven is vanzelfsprekend, maar je kan het eten zodanig uitkiezen en met de volumes zodanig overdrijven dat het de gezondheid gaat schaden en ook je leven kan verkorten. Ook zo met de zon: we hebben vitamine D nodig die door de zon in de huid wordt gevormd. Maar als je te veel in de zon gaat zitten, zelfs al is het omwille van de vitamine D, kan het de huid beschadigen, zelfs levensgevaarlijke schade toebrengen. Ook vetten leveren vitamine D zoals botervet, maar dat is een ander verhaal.

Het boterverhaal

Ook boter bevat vitamine D, maar daar is eveneens een raadgeving om het gebruik van boter, echte boter dan, te verminderen of te schrappen omdat het puur dierlijk vet is, wat dan weer aanleiding zou geven tot problemen met het hart en de bloedsomloop. Ten onrechte, want we hebben ook verzadigd vet nodig. Geen transvet, want het is precies dat vet, dat de triglyceriden in het bloed omhoog jaagt en dus ook het risico op hart- en vaatproblemen doet toenemen. Niet de boter, tenzij je er kilo’s zou van “smullen”.

Resultaat, we zijn zo voorzichtig geworden, dat we ook te weinig vitamine D opnemen, wat dan weer aanleiding kan geven tot andere en ook ernstige problemen.

Osteoporose en osteomalacie zijn geen eenvoudige ziekten. Het komt neer op een beenverweking en op een tekort aan calcium ofte kalkstoffen in het skelet. Daardoor komen niet alleen pijnen en houdingsfouten voor, maar in heel wat gevallen ook spontane fracturen. Bij oudere personen kan dit catastrofaal zijn, omdat ze door het breken van benen, heupen en botten, vaak zoveel energie verspelen en in de onmogelijkheid zijn het herstel van hun organisme op te brengen, dat ze eraan ten onder gaan. Wat doe je dan? Meer vitamine D. Dat zou heel wat problemen kunnen oplossen. Maar waar haal je ze dan?

Blote huid

In principe zou je kunnen zeggen dat botverweking als gevolg van een tekort aan vitamine D, het gevolg is van gebrek aan licht, dus veroorzaakt door de duisternis, want zonlicht en bestraling van de blote huid door de zon, maakt vitamine D in de huid aan, die dan via een ingewikkeld mechanisme de absorptie van kalk ofte calcium in de darmen uit het voedsel in de hand werkt. Vooral oudere vrouwen zijn er vaker het slachtoffer van. Je mag niet vergeten dat het bot of de beenderen geen dode materie zijn, maar een levend weefsel, waarvan de structuur constant in staat van evolutie is, zodat mag worden gesteld dat zowel voedingswijzigingen als verandering in het bewegingspatroon een invloed hebben op de sterkte van het skelet.

Wie plots te weinig calcium uit het voedsel tot zich neemt, zal ervaren dat daarvan het gemakkelijker breken van botten of benen het gevolg kan zijn en dat als je te weinig beweegt, je skelet ook minder calcium en andere mineralen gaat bevatten. De astronauten hadden trouwens met dat euvel af te rekenen. Als ze onttrokken waren aan de wetten van de zwaartekracht, verminderde hun skelet aanzienlijk in sterkte en gewicht. Pas als ze weer letterlijk op hun benen „mochten staan” op aarde en er dus een gewicht of druk werd uitgeoefend op hun skelet, nam dit weer in sterkte toe. Bepaalde bewegingen en sporten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het skelet, maar helemaal niet, of te weinig bewegen is anderzijds ook weer schadelijk.

Dank u zeer zonneschijn

Tekorten aan vitamine D en dus botverweking of spontane breuken van het skelet, kunnen verband houden met een tekort aan vitamine D, waardoor de kalk uit het voedsel niet meer door de darmwand kan worden opgenomen. Dat kan op zijn beurt een cadeautje zijn van het grijze en donkere seizoen, maar ook van de levensgewoonten. Wie nooit in de zon komt, loopt meer gevaar dan de zonnekloppers. Leid hier niet uit af dat je nu weer uren in de zon moet zitten, maar je moet wel af en toe de huid eens blootstellen aan de weldoende invloed van het UV-licht.

Let evenwel op met de zonnebank, die levert enkel UV-A stralen, die de huid uitdrogen, het collageen doet breken en de huid heel snel laat verouderen, terwijl er helemaal geen voordeel is, tenzij misschien het licht bruine vakantiekleurtje.

Normaal verlaagt het gehalte aan vitamine D als er weinig zon is, zeker in de winter, ook in een grijze lente zoals nu en hoe hoger je in de breedtegraad gaat, hoe ernstiger het tekort kan zijn: Scandinavië bijvoorbeeld. In een controlegroep had men vastgesteld dat bij een aantal mensen bij wie het vitamine D-gehalte in de zomer compleet normaal was, dat in de maand november al met 20 percent gedaald was. In februari was dat percentage nog eens met vijftig percent afgenomen, zodat de actuele waarden nog slechts een kleine 70 percent van de oorspronkelijke bedroegen. In de maand mei was er dan alweer 10 percent meer vitamine D aanwezig, om weer helemaal normaal te worden in de zomermaanden.

Aanvullen

Dat bewijst duidelijk de relatie met de aanwezigheid van de zon en wellicht ook met het soort voedsel dat wordt genuttigd. De consumptie van eieren, vis en boter is zodanig gedaald, dat ook van die kant geen aanvulling van de noodzakelijke hoeveelheden mag worden verwacht. Volgens wetenschappelijke kringen zou het gehalte aan vitamine D in het bloed op peil gehouden worden door een dagelijkse aanvoer van 200 Internationale Eenheden. Daar komen de meesten niet aan toe. Daarenboven wordt het zonlicht tegenwoordig ook gehinderd door allerlei milieufactoren, zoals de luchtvervuiling met CO2-gassen en roet in de atmosfeer zodat niet alle nuttige UV-stralen ons nog bereiken. Voor patiënten die al te weinig zonbeschijning hebben, kan dit wel eens veel te weinig worden.

Gelukkig kun je het vitamine D-gehalte weer verhogen en op peil brengen met een goed natuurlijk preparaat.

Een tip: Vitamine D van Fytobell met CNK-bestelnummer: 3091-527 voor de apotheek.

Je kunt Vitamine D van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

De zon zal weer in je gemoed opkomen, zowel bij problemen met de menopauze, de immuniteit als osteoporose.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer